FreeKuponi portāla izmantošanas un pirkuma Līguma noteikumi

Līguma noteikumos lietotie termini

SIA „Orange Weekends” - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Orange Weekends” Reģ.Nr. 40103520828, juridiskā adrese: Dzirciema iela 3/1-18, Rīga, LV-1083 www.FreeKuponi.lv ir SIA „Orange Weekends” uzturēta un piederoša interneta vietne.

FreeKuponi – interneta mājas lapa www.FreeKuponi.lv

Līgums – starp Pircēju un SIA „Orange Weekends”noslēgtais distances pirkuma līgums, par FreeKuponi.lv Kupona iegādi, kas tiek noslēgts šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un ir atrodams šeit: http://freekuponi.lv/index.php/lv/pirkuma-ligums.

Pircējs – rīcībspējīga fiziska persona, kas reģistrējusies FreeKuponi vai iegādājoties Produktus un elektroniski noformējot Pasūtījumu piekrīt FreeKuponi Noteikumiem, katrreiz noslēdz šajos noteikumos ietverto Līguma un ir Līguma noteikumos 1.1. pantā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona.

Klients - fiziska persona, kas vēlas saņemt vai ir saņēmusi Atlaižu Kuponu un/vai Atlaižu kodu FreeKuponi. Kas vēlas apmainīt vai ir apmainījusi FreeKuponi saņemto Atlaižu kuponu vai Pircēja iegādāto Kuponu pret Produktu.

Pircēja konts - Pircēja atvērtais un piederošais bankas konts no kura tika ieskaitīta nauda FreeKuponi kontā par Kupona iegādi.

Partneris – Juridiska vai pašnodarbinātā persona, kas piedāvā FreeKuponi publicēto Produktu Akcijas ietvaros, kā arī nodrošina Lietotājiem un Klientiem Kuponu apmaiņu pret Produktu. Produkts – Partneris nodrošināts un FreeKuponi publicēts pakalpojums un/vai preces, ko Pircējs var saņemt apmaiņā pret iegādāto Kuponu.

Kupons – elektronisks Produkta pirkuma apliecinājums (PDF formātā) ar unikālu reģistrācijas numuru, pirkuma identificēšanai , kas tiek nosūtīts uz Pircēja e-pastu pēc veiksmīgas Pirkuma apmaksas saņemšanas. Kuru Klients ir tiesīgs apmainīt pret Akcijā piedāvāto Produktu, atbilstoši Partnera sniegtajai un FreeKuponi norādītajai informācijai, katras konkrētās Akcijas noteikumos.

Atlaižu Kupons - elektronisks Atlaides lieluma apliecinājums ar vienotu reģistrācijas numuru, kuru katrs Klients ir tiesīgs saņemt bez apmaksas FreeKuponi un apmainīt pret Akcijā piedāvāto Atlaides apjomu, atbilstoši Partnera sniegtajai un FreeKuponi norādītajai informācijai, katras konkrētās Akcijas noteikumos.

Atlaižu kods - elektronisks Atlaides lieluma apliecinājums ar vienotu reģistrācijas numuru, kuru katrs Klients ir tiesīgs saņemt bez apmaksas FreeKuponi un izmantojot Partnera mājas lapā saņemt Akcijā piedāvāto Atlaides apjomu, atbilstoši Partnera sniegtajai un FreeKuponi norādītajai informācijai, katras konkrētās Akcijas noteikumos.

Akcija - Partnera piedāvātais un nodrošinātais Produkts, kas ir publicēts FreeKuponi, kuru Pircējs var iegādāties un Klients saņemt ierobežotā laika posmā, kas ir norādīts katras konkrētās Akcijas noteikumos.

Minimālais pārdoto kuponu skaits – Partnera noteiktais minimālais kuponu skaits, kādu nepieciešams pārdot vienas Akcijas ietvaros, lai piedāvājums stātos spēkā.

Kupona derīguma termiņš - laika periods, kas norādīts Akcijas noteikumos, līdz kuram Klients ir tiesīgs apmainīt Kuponu pret Produktu, kā arī Atlaižu Kuponu vai Kodu pret Atlaides lielumu.

Akcijas noteikumi – Partnera noteiktie un FreeKuponi publicētie noteikumi, saskaņā ar kuriem notiek konkrēta Akcija, kas tiek uzskatāmi par Līguma speciālajiem noteikumiem. Akcijas noteikumos ir aprakstīti attiecīgā Produkta saņemšanas un/vai iegādes noteikumi, informācija par Partneri, Akcijas beigu datumu un Kupona derīguma termiņa beigām.

FreeKuponi konts - FreeKuponi norādītais SIA „Orange Weekends” bankas konts.

Standarta cena – Partnera norādītā Produkta pilnā cena bez atlaidēm, kas var būt arī aptuveni vidējā cena tirgū. Akcijas cena – FreeKuponi norādītā Kupona pirkuma maksa Latvijas euro, ko Pircējs par kupona iegādi samaksā SIA „Orange Weekends”.

Ietaupījums – Latvijas euro un/vai procentos izteiktā starpība starp Standarta un Akcijas cenu.

Puses/-s – Pircējs un/vai SIA „Orange Weekends” kopā

Trešā persona - jebkura persona, kura nav Līguma puse.

1. Līguma noslēgšana

1.1. Noslēdzot šo Līgumu, Pircējs katrreiz apliecina, ka ir fiziska persona, rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.

1.2. Pircējs apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas, precīzas un atbilstošas faktiskajai situācijai. Pircējs, sniegto ziņu patiesumu un precīzumu apliecina pie katras Līguma noslēgšanas.

1.3. Sekojošie šī Līguma panti 1.4.; 2.4.; 2.9.; 2.10.; attiecamie uz Atlaižu kuponu un Atlaižu kodu saņemšanu un izmantošanu stājās spēkā brīdī, kad Klients atver FreeKuponi.

1.4. Katrreiz spiežot pogu „Saņemt Atlaižu kodu” vai „Saņemt Kuponu” un saņemot FreeKuponi Atlaižu kuponu vai Atlaižu kodu Klients apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar katrā atsevišķā Akcijā norādītajiem Akcijas noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

1.5. Līgums katrreiz stājā spēkā brīdī, kad Pircējs iegādājoties Produktu kādas konkrētas FreeKuponi Akcijas ietvaros ir akceptējis FreeKuponi Līguma noteikumus.

1.6. Noslēdzot Līgumu, Pircējs katrreiz apliecina, ka vēlas iegādāties FreeKuponi kuponu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā Pircējs ir pilnībā iepazinies ar FreeKuponi Līguma Noteikumiem un ir tos izlasījis, kā arī to, ka Pircējs ir rūpīgi iepazinies ar katrā atsevišķā Akcijā norādītajiem Akcijas noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

2. Reģistrācija FreeKuponi un lietošana

2.1. Apmeklētājs apņemas lietot FreeKuponi, tikai un vienīgi tam mērķim kādam tā tika izveidota – lai veiktu izdevīgus pirkumus un saņemt atlaižu kuponus un kodus. Citiem mērķiem lapu lietot aizliegts.

2.2. Reģistrējoties FreeKuponi Klients piekrīt esošajiem Noteikumiem un uzņemas tajos norādītās tiesības un pienākumus. Klients apliecina, ka ir fiziska persona, kas ir sasniegusi vecumu, kas ir pieļauts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, lai akceptētu Līguma Noteikumus un to dara brīvprātīgi, ka arī Klients apņemas norādīt patiesu informāciju par sevi ievadot informāciju attiecīgajos reģistrācijas formas laukos .

2.3. Reģistrējoties FreeKuponi un/vai lietojot FreeKuponi, Pircējs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu apstrādei un izsaka piekrišanu nodot personas datus Partnerim, kas nodrošina Kupona apmaiņu pret Produktu, kā arī ja Pircējs ir izvēlējies piegādes pakalpojumus, Produkta piegādātājam (pastam, kurjeram).

2.4. Klients ir iespēja iegūt savu personīgo FreeKuponi Lietotāja profilu. Sadaļā „Lietotāju konts”, kur tiek veikta Klientu bonusa punktu uzskaite par katru veikto pirkumu FreeKuponi un par rekomendācijām, saskaņā ar Klientu Lojalitātes programmu, kuras noteikumi ir pārskatāmi šeit: http://freekuponi.lv/index.php/lv/bonusu-sistema

2.5. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par izveidotā lietotājvārda un paroles saglabāšanu, kā arī par visām darbībām izdarītām FreeKuponi, izmantojot šos datus. Pircējam ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus. Pircējs apņemas izveidoto lietotājvārdu un paroli nenodot trešo personu rīcībā. Kā arī informēt FreeKuponi par nonākušo lietotājvārdu un/vai paroli trešo personu rīcībā.

3. Kupona iegāde un saņemšana

3.1. Apmaksa par Kuponu ir jāveic FreeKuponi norādītajā bezskaidrās naudas norēķinu veidā, vienlaikus akceptējot Līguma noteikumus. Akcijas piedāvājumā norādītās cenas ir ar visiem nodokļiem. Pēc samaksas veikšanas par Kuponu Pircējs nekavējoties, saņem uz norādīto e-pasta adresi ieskaitītās samaksas apstiprinājumu. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa tikusi ieskaitīta FreeKuponi kontā.

3.2. Pircējs saņem Kuponu tiklīdz noteiktās Akcijas ietveros, tiek sasniegts minimālais pirkumu skaits un Akcijas piedāvājums stājas spēkā. Pircējs saņem darījumu apliecinošu dokumentu, proti Kuponu uz norādīto e-pasta adresi, kā arī Kupons ir pieejams FreeKuponi Lietotāja profilā (sadaļā „Mani pirkumi”).Pircējs apņemas saņemto Kuponu izdrukāt un, ievērojot Kupona derīguma termiņu, tā ietvaros apmainīt Kuponu pret Produktu, saskaņā ar konkrētās Akcijas noteikumiem.

3.4. Klients ir tiesīgs saņemt FreeKuponi Atlaižu kuponus vai Atlaižu kodus neierobežotajā daudzumā vai pavairot tos izdrukājot vai arī izmantot vairākas reizes, kā arī nodot tos Trešajai personai. Pircējs ir tiesīgs izmantot FreeKuponi Atlaižu kuponus vai Atlaižu kodus saskaņā ar atsevišķā Akcijā norādītajiem Akcijas noteikumiem.

3.5. Ja noteiktās Akcijas ietveros, pēc Akcijā norādītā Akcijas beigu datuma, nav sasniegts Akcijas noteikumos norādītais minimālais pārdoto Kuponu skaits, 5 (piecu) darba dienu laikā no Akcijas beigu datuma FreeKuponi ieskaita Pircēja profilā, kas reģistrēts FreeKuponi, elektroniskos naudas līdzekļus (punktus) Pircēja samaksātās Pirkuma maksas apjomā, kurus Pircējs ir tiesīgs izmantot, kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties citus Kuponu ar FreeKuponi starpniecību, lai apmainītu tos pret citā Akcijā piedāvāto Produktu, saskaņā ar konkrētas Akcijas noteikumiem.Gadījumā ja Pircējs veicis apmaksu neesot reģistrēts FreeKuponi Klients un/vai tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt uz Pircēja kontu, Pircējs adresē FreeKuponi atbilstoša satura iesniegumu, nosūtot to uz FreeKuponi juridisko adresi, kurā norāda Pircēja kontu uz kuru FreeKuponi atmaksās iemaksātos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc šāda iesnieguma saņemšanas.

3.6.Ja FreeKuponi vai Partneris nevar nodrošināt Pircējam ar Produktu, tad FreeKuponi un/vai Partneris ir tiesības ar Picēja piekrišanu piegādāt Picējam ekvivalentu Produktu par ekvivalentu cenu.

3.7. Ja Partneris, kura pienākums saskaņā ar Akcijas noteikumiem ir veikt kupona apmaiņu pret Produktu, līdz Akcijā norādītajam kupona izmantošanas termiņam ir izbeidzis savu darbību vai likvidēts, Pircējam ir jāiesniedz FreeKuponi, to apstiprinošu dokumentu un kopā ar iegādāto kuponu, jānosūt pa pastu uz FreeKuponi juridisko adresi. FreeKuponi 5 (piecu) darba dienu laikā no šo dokumentu saņemšanas dienas ieskaita Pircēja profilā, kas reģistrēts FreeKuponi, elektroniskos naudas līdzekļus (punktus) Pircēja samaksātās Pirkuma maksas apjomā, kurus Pircējs ir tiesīgs izmantot, kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties citus Kuponu ar FreeKuponi starpniecību, lai apmainītu tos pret citā Akcijā piedāvāto Produktu, saskaņā ar konkrētas Akcijas noteikumiem. Gadījumā ja Pircējs veicis apmaksu neesot reģistrēts FreeKuponi Klients un/vai tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt uz Pircēja kontu, Pircējs adresē FreeKuponi atbilstoša satura iesniegumu, nosūtot to uz FreeKuponi juridisko adresi, kurā norāda Pircēja kontu uz kuru FreeKuponi atmaksās iemaksātos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc šāda iesnieguma saņemšanas.

3.8. Ja Kupons netiek apmainīts pret Produktu līdz Kupona izmantošanas termiņa pēdējai dienai (ieskaitot), tad uzskatāms, ka Pircējs ir atteicies no Kupona izmantošanas, un Pircējs zaudē tiesības saņemt Produktu. Šādā gadījumā ne FreeKuponi, ne Partneris nekompensē Pircējam izdevumus par Kupona iegādi.

3.9. Klients apņemas saņemot FreeKuponi Atlaižu kuponu vai Atlaižu kodu izmantot to saskaņā ar Akcijā norādītajiem Akcijas noteikumiem. Ja Klients nav izmantojis Atlaižu kuponu un/vai Atlaižu kodu līdz tā izmantošanas termiņa pēdējai dienai (ieskaitot), tad Klients zaudē tiesības izmantot Atlaižu kuponu un/vai Atlaižu kodu.

3.10.Ja FreeKuponi vai Partneris attiecībā uz Klientu nevar izpildīt Akcijā norādītos Akcijas noteikumus, attiecamos pret Atlaižu kuponu un/vai Atlaižu kodu izmantošanu, tad FreeKuponi un/vai Partnerim ir tiesības piedāvāt Klientam ekvivalentu Atlaižu kupona un/vai Atlaižu koda minēto piedāvājumu par ekvivalentu cenu.

4. Atbildība

4.1. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu, precizitāti, pilnību un aktualitāti, kuras viņš saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzis, veicot Pirkumu un/vai reģistrējoties, slēdzot Līgumu ar FreeKuponi.

4.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par saņemtā kupona saglabāšanu un apņemas nepavairot izdrukāto kuponu un nenodot to kopijas Trešajām personām. FreeKuponi un Partneris nenes atbildību par Pircējam radītajiem zaudējumiem nozaudēta vai nozagta kupona, vai kupona numura izmantošanas gadījumā.

4.3. FreeKuponi ir tiesības bloķēt Pircēja pieeju Portālam un/vai dzēst Pircēja kontu, ja Pircējs pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem vai rīkojies pretlikumīgi.

4.4. Pircējs veicot apmaksu par Pirkumu ir pilnībā atbildīgs par izmantoto norēķinu kontu, kredītkaršu vai debetkaršu izmantošanas tiesiskumu un Pircējs apliecina, ka tam ir visas tiesības veikt šādu darbību.

4.5. FreeKuponi maksājumi par Kuponiem notiek bezskaidras naudas veidā, tā tad maksājumu apstrādi nodrošina trešā personas (bankas un PaySera), tāpēc FreeKuponi nevar ietekmēt un neatbild par maksājumu apstrādātāju iespējamām kļūdām.

4.6. Pircējs ir informēts un apzināti piekrīt, ka FreeKuponi nevar ietekmēt trešo personu rīcības, kas ir saistītas ar Kuponu apmaiņu pret Produktu un to piegādi.

4.7. Visiem FreeKuponi iegādātajiem Produktiem, darbojas Partnera solītā garantija, ja tāda ir paredzēta. Par Produktu garantiju ir atbildīgs Partneris.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tas Pircējs, kas ir patērētājs. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Kupona pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā no Kupona iegādes dienas, paziņojot par to FreeKuponi, saskaņā ar šo noteikumu

5.2 pantu, ja Kupons šo 14 dienu laikā nav izmantots. Atsakoties no Kupona, patērētājs vienlaikus atsakās no iegādātās preces vai pasūtītā pakalpojuma. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības uz Produktu 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas vai pakalpojuma līguma noslēgšanas, proti Kupona iegādes dienas, paziņojot par to Partnerim. Atteikuma tiesības pakalpojuma līguma noslēgšanas gadījumā nav izmantojamas, ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta atteikuma tiesību termiņā. 5.2. Ja patērētājs vēlas izmantot Kupona atteikuma tiesības saskaņā ar šo Noteikumu 5.1. pantu, tad patērētājam ir jāaizpilda rakstveida iesniegums (atteikuma veidlapu) un kopā ar iegādāto kupona oriģinālu ir jānosūta FreeKuponi juridisko adresi (Dzirciema iela 3/1-18, Rīga, LV-1083), Lejupielādēt atteikuma veidlapu var ŠEIT

5.3. Pircējs nav tiesīgs izmantot Atteikuma tiesības Akcijām, kurās noteiktais Kupona derīguma termiņš beidzas ātrāk par 14 dienām, skaitot no šī Līguma noslēgšanas brīža.

5.4. Pircējs piekrīt, ka Atteikuma tiesības nevar tikt piemērotas Akcijām, kurās tiek pārdoti pakalpojumi, kurus plānots sniegt noteiktā dienā noteiktā laika posmā.

5.5. Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot:

- prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

- patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

- prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

- patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

- tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

- līgums noslēgts atklātā izsolē;

- līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

- preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

- līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

5.6. Patērētāja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā FreeKuponi nodrošina, ka ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šo Noteikumu 5.1. pantu minētā atteikuma saņemšanas dienas. FreeKuponi Lietotāja profilā, kas reģistrēts FreeKuponi, piešķirs elektroniskos naudas līdzekļus Pircēja samaksātās Pirkuma maksas apjomā, kurus Pircējs var izmantot kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties citus kuponus ar FreeKuponi starpniecību, lai apmainītu tos pret citā Akcijā piedāvāto Produktu saskaņā ar konkrētas Akcijas noteikumiem. Ja šajā punktā minētajā gadījumā Pircējs tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt uz Pircēja kontu, Pircējs šo Noteikumu 5.2.punktā minētajā kuponu atteikuma veidlapā norāda Pircēja kontu, uz kuru FreeKuponi atmaksā attiecīgos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 30 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma un kupona saņemšanas.

5.7. Patērētājam izmantojot šo Noteikumu 5.1.punktā minētās atteikuma tiesības, norādītajā termiņā ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja nav ievērota Preces uzglabāšanas vai kopšanas noteikumi, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

5.8. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja patērētājs ir lietojis iegādāto Preci. Par preces lietošanu tiek uzskatīta jebkura darbība ar Preci, kas patērētājam nebūtu iespējama, ja patērētājs Preci būtu nevis pasūtījis internetā, bet pircis tirdzniecības vietā ar iespēju apskatīt preci.

5.9. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās Preces vai Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Pircēja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar Preces nogādāšanu Partnerim. 5.10. Partnerim ir pienākums bez liekas kavēšanās atmaksāt Pircējam Pirkuma maksu, ja atteikums no Preces iegādes izdarīts šo Noteikumu 5.1.punktā minētajā termiņā un nepastāv šo Noteikumu 5.3., 5.4., 5.5., 5.7., un 5.8. punktos noteiktie šķēršļi Pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

6. Klientu datu apstrāde un komerciālu paziņojumu nosūtīšana

6.1. FreeKuponi ir tiesīgs veikt Pircēju personisko datu apstrādi ar mērķi nodrošināt Pircējam Kupona apmaiņu pret Produktu un veikt pircēju uzskaiti. Pircējs piekrīt savu personisko datu apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

6.2. Noslēdzot šo Līgumu Pircējs dod piekrišanu FreeKuponi jaunumu, u.c. reklāmas materiālu saņemšanu uz savu norādīto tālruņa numuru un e-pastu. Gadījumā, ja Pircējs vēlas atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas, to var izdarīt nospiežot FreeKuponi saņemtās vēstules beigās esošo tiešsaisti „Es vēlos attiekties no FreeKuponi jaunumu saņemšanas”, pēc šādas darbības Pircēja e-pasta adrese tiks izdzēsta no FreeKuponi komerciālu paziņojumu sūtīšanas nekavējoties, vai paziņojot par to FreeKuponi nosūtot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Savukārt FreeKuponi pienākums ir pēc iespējas īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā dzēst Pircēja datus no komerciālo paziņojumu nosūtīšanas saraksta.

6.3. FreeKuponi ir tiesības izsniegt informāciju par Pircēju personas datiem gadījumos, kas ir paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā.

7.Sūdzību izskatīšanas kartība

7.1. Ja Pircējs ir veicis samaksu par Kuponu, bet nav saņēmis Kuponu, pēc tam kad Akcijas piedāvājums stājās spēkā, ja Akcijas noteikumos nav noteikts savādāk, tad Pircējam ir nekavējoties jāsazinās ar FreeKuponi un jāinformē par attiecīgo situāciju. Šādā gadījumā Pircējam ir pienākums nosūtīt e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai ir jāaizpilda kontaktforma FreeKuponi, norādot e-pasta adresi, kura tika norādīta veicot pirkumu, kā arī ar Akciju saistošo informāciju, kā Akcijas nosaukumu. FreeKuponi sazināsies un sniegs atbildi nosūtot to uz Pircēja norādīto e-pastu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Pircēja paziņojuma saņemšanas.

7.2. Ja Pircējam ir sūdzības pēc Kupona apmaiņas pret Produktu, Pircējam ar visām sūdzībām ir jāvēršas pie Partnera. Pircējam ir pienākums saņemt un saglabāt dokumentu, kas tiek izsniegts pēc produkta saņemšanas (piemēram, čeks), jo tikai šāds dokuments apliecina Produkta saņemšanu.

8. Citi noteikumi

8.1. FreeKuponi ir tiesības vienpusējā kārtībā izdarīt grozījumus šajos Noteikumos, Tādā gadījumā izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža FreeKuponi un Pircēja pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra nākamā pirkuma veikšanas un Līguma akceptēšanas.

8.2. Jebkurus strīdus, kuri radušies FreeKuponi lietošanas laikā, Pircējs, Partneris un FreeKuponi cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Strīdus, domstarpības un prasības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

ABONĒJIET FreeKuponi JAUNUMU SAŅEMŠANU un uzziniet pirmais par izdevīgām Akcijām un Bezmaksas Kuponiem!
Noteikumi un nosacījumi
Izdevīgi Akcijas piedāvājumi atnāk uz Jūsu e-pastu, ne biežāk par 3 reizēm nedēļā. NO SPAM.
Our website is protected by DMC Firewall!